Planologie artikelen

Name Description Download

OGLV adviseert de gemeenteraad: de gemeente is als verkoper verantwoordelijk is voor een adequate invulling van de publieke functie. De koper krijgt in de Raadpleegbrief van het College te veel ruimte.

Download
Herinnering voorwaarden tav de verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis en pleidooi voor de reservering van de opbrengst van € 1,4 mln voor de realisatie van de multi-functionele accomodatie. Download
Inspraak OGLV bij commissie WGR Download
Begin december is er een rapport van de randstedelijke rekenkamer uitgebracht over de rol van de Provincie m.b.t. de  Meeslouwerplas (dat is onderdeel van Vlietland; de plas aan de noordkant van de Kniplaan. De Meeslouwerplas is ontstaan door zandwinning voor weg- en woningbouw. De plas was op sommige plekken erg diep geworden en ook waren de oevers steil en op een aantal plaatsen instabiel. Om de plas minder diep te maken (‘verondiepen’) en de oevers veilig te maken, hebben de provincie Zuid-Holland en BAM Wegen B.V. regio West (BAM) in 2009 een overeenkomst gesloten. Naast het verondiepen van de plas, zouden volgens deze overeenkomst de oevers ook heringericht worden, een krekengebied gerealiseerd, eilanden verduurzaamd, een brug vervangen en geluidwerende voorzieningen gerealiseerd. Het uitvoeren van de werkzaamheden liep achterstand op en is in 2014 stilgevallen. Na overleg tussen de provincie en BAM zijn begin 2018 de afspraken bijgesteld. In 2019 heeft de provincie Zuid-Holland onderzoek gedaan naar het al dan niet toepassen van baggerspecie met een te hoge concentratie asbest in de Meeslouwerplas. De Randstedelijke Rekenkamer heeft  onderzoek gedaan naar de uitvoering van de afspraken tussen provincie Zuid-Holland en BAM uit 2009 en 2018 gericht op verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas. In dit onderzoek is inzichtelijk gemaakt hoe de provincie haar rol als opdrachtgever heeft ingevuld, hoe de omgeving en PS daarbij betrokken dan wel geïnformeerd zijn en tot welke resultaten het project geleid heeft. De leerpunten zijn als aanbevelingen in het rapport opgenomen.   Download
Reactie Congregatie van de H.Catharina van Siena 13 mei 2020 Download
Begin december publiceerde de Randstedelijke Rekenkamer het eindrapport van haar onderzoek naar de rol van de Provincie Zuid-Holland bij de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas in het watersport-, recreatie- en natuurgebied Vlietland1. Een zestal bij Vlietland betrokken organisaties, waaronder OGLV, vinden het rekenkamerrapport “een stevig rapport”, waarin ze veel herkennen. Zo maakt het rapport bijvoorbeeld duidelijk, dat er weinig terechtgekomen is van het oorspronkelijke plan voor de verondieping en herinrichting van de Meeslouwerplas en dat de Provincie de uitvoering van dat project nauwelijks heeft gecontroleerd. Download

OGLV dringt bij de gemeente aan op effectieve maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit en doet daartoe realistische voorstellen.

Download
Download
Maatregelen natuurlijke afvoer van overmatig hemelwater en tegengaan verstening van particuliere tuinen. Download
Brief OGLV aan B&W mbt spelregelkaart Bijdorp Download

beoordeling van concept Mileiubeleidsplan 2021-2024 door de commissie Planologie

Download
Download