Fietsenstalling bij NS-station Voorschoten

De vereniging OGLV heeft in een brief de gemeente Voorschoten aangesproken op de chaotische situatie met het stallen van fietsen bij het Voorschotense station. De fietsenstalling is duidelijk te klein en er staan veel fietsen die niet meer in gebruik zijn (weesfietsen). ProRail is voornemens de stalling uit te breiden en wij hebben bij de gemeente erop aangedrongen de nodige financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen en handhavend op te treden tegen de her en der gestalde fietsen en de ‘weesfietsen’ af te voeren naar een fietsenbewaarplaats waar de eigenaar zijn fiets kan ophalen. Het college van B&W heeft onze brief onlangs beantwoord…..

Door: Jan-Willem SentropMen deelt ons mee dat de gemeente niet financieel bijdraagt in de kosten van de nieuwe fietsenstalling, die vanwege de beperkte ruimte in twee lagen zal worden uitgevoerd. Daarmee wordt de capaciteit verdubbeld ten opzichte van de huidige situatie. Als Prorail en de provincie Zuid-Holland het eens zijn geworden over de financiering zal de gemeente -op aanvraag van ProRail- een omgevingsvergunning voor de aanleg verlenen. De beide financiers zouden inmiddels een akkoord over de kostenverdeling hebben bereikt. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden nog in 2017 zullen worden uitgevoerd.

Ons voorstel tot het merken en afvoeren van niet tijdig door de eigenaar opgehaalde ‘weesfietsen’ stuit op juridische problemen. De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) maakt alleen het afvoeren van fietswrakken mogelijk; veel van de ‘weesfietsen’ voldoen echter niet aan die kwalificatie. Fietswrakken worden met enige regelmaat door de gemeente afgevoerd, maar verder kan men niet gaan. De APV biedt wel de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar het verboden is om fietsen te stallen buiten de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen. Deze bepaling is echter niet concreet ingevuld en de gemeente wil dat ook niet doen zolang er bij het station een duidelijk tekort aan plaatsen bestaat.

Het ziet er dus naar uit dat de huidige chaotische situatie met her en der gestalde fietsen rond het station nog wel enige tijd zal voortduren. De verdubbeling van de capaciteit blijft voorlopig een wenkend perspectief.