Algemene ledenvergadering

Op 17 april 2019 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de bibliotheek,
Wijngaardenlaan 4, aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

De basis hiervoor is ons huishoudelijk reglement.
U ontvangt een uitnodiging en de onderliggende stukken via de digitale nieuwsbrief.
indien u op de rode tekst klikt, opent u de stukken.

Agenda

1. Opening, vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag van de ALV van 11 april 2018

4. Jaarverslag 2018

5. Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019

6. Balans

7. Verslag van de Kascommissie

8. Decharge van het bestuur voor het financiële beheer 2018

9. Benoeming Kascommissie 2019

10. Samenstelling bestuur
• benoeming Marijke Reinsma
• herbenoeming Henny van der Klis (2016)
• nieuwe penningmeester: Bart van Oirsouw

11. Rondvraag en sluiting