Algemene ledenvergadering 2021
maandag 11 oktober 2021, aanvang 20 uur,
in het Bondsgebouw, Leidseweg 100
(zaal open vanaf 19.30 uur, koffie/thee)

klik op de groene documenten, dan krijgt u de volledige tekst.

A G E N D A

1  Opening, vaststelling agenda

2  Mededelingen
– Berichten van verhindering

3  Verslag van de ALV van 12 oktober 2020 Toelichting: Vaststelling van het verslag houdt tevens in de herbevestiging van de in de vorige ALV genomen besluiten, die vanwege het ontbreken van het quorum statutair niet rechtsgeldig waren.

4  Jaarverslag 2020

5  Financiële verslaglegging
balans
staat van baten en lasten

6  Advies Kascommissie 2020, verlening decharge

Verkiezing Kascommissie 2021

7  Begroting 2021

8  Verkiezing bestuursleden

Toelichting: Het bestuur draagt Peter Prein en Kees Buijs voor als nieuwe bestuursleden.
Peter Prein
Kees Buijs

Bart van Oirsouw en Jan-Willem Sentrop stellen zich herkiesbaar.
Tegenkandidaten kunnen, ondersteund door tenminste vijf leden, schriftelijk worden voorgedragen bij de voorzitter (art. 3, eerste lid, HR)

9  Rondvraag, w.v.t.t.k.

10  Sluiting

P A U Z E

Inleiding door burgemeester drs. N. Stemerdink (onderwerp nog niet bekend)

Nazit met drankje