Algemene ledenvergadering

datum moet nog worden bepaald vanwege het coronavirus

1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen
– Bestuur
– Activiteitencommissie (Marijke de Kleijn)
– Commissie Planologie (Stan Dessens)
– Commissie Groen (Peter Dordregter)
3. Verslag van de ALV van 17 april 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financiële verslaglegging
balans
staat van baten en lasten
toelichting staat van baten en lasten
6. Advies Kascommissie 2019, verlening decharge
7. Verkiezing Kascommissie 2020
8. Begroting 2020
9. Bestuursmutaties
– Herbenoeming Helmi (herstelbesluit, 2019-2022)
– Vervulling vacature
– Afscheid Emile de Haas
10. Rondvraag, w.v.t.t.k.
11. Sluiting