Algemene ledenvergadering

De uitgestelde ALV zal plaatsvinden op maandag 12 oktober in het Bondsgebouw, Leidseweg 100.
Inloop met koffie/thee om 19.30 uur, aanvang ALV 20.00 uur, einde vergadering 21.00 uur, dit alles uiteraard op 1,5 meter afstand.

Er is dus geen programma na de pauze en ontmoeting met drankje. Alle Leden moeten zich tevoren via bestuur@oglv.nl aanmelden voor het bijwonen van de ALV.

1. Opening, vaststelling agenda
2. Mededelingen

– Bestuur (viering 50-jarig bestaan in 2021, toekomstdiscussie)
– Activiteitencommissie (Marijke de Kleijn)
– Commissie Planologie (Stan Dessens)
– Commissie Groen (Peter Dordregter)
3. Verslag van de ALV van 17 april 2019
4. Jaarverslag 2019
5. Financiële verslaglegging
balans
staat van baten en lasten
toelichting staat van baten en lasten
6. Advies Kascommissie 2019, verlening decharge
7. Verkiezing Kascommissie 2020
8. Begroting 2020
9. Bestuursmutaties
– Herbenoeming Helmi de Ruiter (herstelbesluit, 2019-2022)
– Afscheid Emile de Haas
10. Rondvraag, w.v.t.t.k.
11. Sluiting