Algemene ledenvergadering 2022
maandag 25 april 2022, aanvang 20 uur,
in het Bondsgebouw, Leidseweg 100
(zaal open vanaf 19.30 uur, koffie/thee)

klik op de groene documenten, dan krijgt u de volledige tekst.

A G E N D A

1  Opening, vaststelling agenda

2  Mededelingen
– Berichten van verhindering

Verslag van de ALV van 11 oktober 2021

Jaarverslag 2021

5  Financiële verslaglegging
balans
staat van baten en lasten

Advies Kascommissie 2021, verlening decharge

Begroting 2021

8  Rondvraag, w.v.t.t.k.

9  Sluiting

P A U Z E

Inleiding door Peter Meijs, directeur werkorganisatie Huize Bijdorp over De nieuwe ontwikkelingen rond klooster Bijdorp

Nazit met drankje